Στον Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο το Μυροβλύτη

28,Οκτ
Agios Dimitrios 2014Συναχθήκαμε ἀπόψε ἐδῶ, ἀδελφοί, στό ἀγαπημένο αὐτό ἐξωκκλήσι τῆς πόλης μας, γιά νά ἑορτάσουμε καί νά τιμήσουμε τή μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρα Δημητρίου τοῦ μυροβλύτη καί θαυματουργοῦ. Ἁγίου ἰδιαίτερα ἀγαπητοῦ καί ξεχωριστοῦ, μέ πολλαπλά χαρίσματα ἁγιότητος. Ὅλοι μας γνωρίζουμε τό βίο καί τήν ἱστορία του ἁγίου Δημητρίου, τά βασανιστήρια καί τόν μαρτυρικό του θάνατο. Γι’ αὐτό καί τόν ὀνομάζουμε μεγαλομάρτυρα. Ὅμως ὁ ἅγιος Δημήτριος, ἀγαπητοί ἀδελφοί, δέν εἶναι μόνο μεγαλομάρτυρας εἶναι καί δίκαιος. Ὅπως ὁ δίκαιος Ἰώβ, ὁ μεγάλος αὐτός ἅγιος καί δίκαιος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Συγκαταλέγεται μετά τῶν δικαίων ὁ ἅγιος Δημήτριος ἀφοῦ μέ εὐχαριστία πρός τό Θεό ἀποδέχθηκε τήν ἀποστέρηση τοῦ πλούτου, τῆς κοσμικῆς εὐτυχίας καί δόξας καί τῶν στρατιωτικῶν τιμῶν, ὅταν δέν δέχθηκε νά ἀρνηθεῖ τή χριστιανική του ἰδιότητα. Μέ χαρά ἀντάλλαξε τά βασιλικά διαδήματα καί τα στρατιωτικά παράσημα μέ τόν Τίμιο Σταυρό, μέ τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου. Ὁ ἅγιος Δημήτριος ἀξιώθηκε καί τῆς προφητικῆς χάριτος, εἶναι καί προφήτης ὅπως φαίνεται ἀπό τούς προφητικούς λόγους του πρός τόν Νέστορα πού μᾶς διέσωσε ἡ παράδοση: «Καί τόν Λυαῖον νικήσεις καί ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις.» Ὁ ἅγιος Δημήτριος τιμᾶται ἀκόμη καί ὡς ἱσαπόστολος. Πρίν ἀπό τό μαρτύριό του, ἀνέπτυξε μεγάλη ἱεραποστολική δράση καί μάλιστα ἀπό τήν ἐπίσημη θέση τοῦ ὑπάτου τήν ὁποία κατεῖχε. Συγκέντρωνε πλήθη Θεσσαλονικέων στή Χαλκευτική στοά καί ἐκεῖ μέ παρρησία καί θάρρος, ἀκατάπαυστα, εὐαγγελιζόταν τόν εἰδωλολατρικό κόσμο. Ἀλλά καί μετά, τά πάμπολλα θαύματά του συνετέλεσαν στήν μεταστροφή ὁλόκληρης τῆς Θεσσαλονίκης στόν χριστιανισμό. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ἡ ἱεραποστολική χάρη καί ἀξία πού τοῦ δόθηκε ἀπό τό Θεό. Ἐνῶ «ἡ σπουδή τῆς σοφίας» καί ἡ παιδεία πού τόν κοσμούσαν σάν ἀπόγονο ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας καί σάν ἀνώτατο κρατικό ἀξιωματοῦχο, τοῦ δίδουν τό χρίσμα τοῦ διδασκάλου.Agios Dimitrios 2014_3 Ὁ ἅγιος Δημήτριος εἶναι καί ὅσιος ἀφοῦ ἐκεῖ τόν κατατάσσουν ἡ παρθενία του καί ἡ ἄμεμπτη πρό τοῦ μαρτυρίου ζωή του. Γνώρισμα λαμπρό τοῦ Ἁγίου ἡ παρθενία, πού ἄσκησε μέ μία τέλεια ἀφιέρωση στό Θεό. Ὁ ἅγιος Δημήτριος κράτησε καθαρή τή σκέψη καί τήν καρδιά του, ἁγνό τό σώμα του καί ἁγία τήν ψυχή του, δοσμένη ὁλοκληρωτικά στόν Κύριο. «Ἡ συνάντηση ὅλων αὐτῶν τῶν γνωρισμάτων τῆς ἁγιότητας σέ ἕνα καί τό αὐτό πρόσωπο εἶναι χαρακτηριστικό ὅλων τῶν μεγάλων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας». Γι’ αὐτό καί ὁ ἅγιος Δημήτριος εἶναι ἕνας μεγάλος Ἅγιος, ἕνας ξεχωριστός Ἅγιος ὅπως μαρτυρεῖ ἡ συνείδηση τοῦ λαοῦ διαχρονικά, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ πάνδημη ἀποψινή ἑορτή. Μεγαλομάρτυρας λοιπόν ὁ ἅγιος Δημήτριος, ἀλλά καί δίκαιος, προφήτης, ὅσιος, ἱσαπόστολος καί διδάσκαλος ὅπως μᾶς ἑρμηνεύει ὁ ἄλλος μεγάλος Θεσσαλονικεῦς, ὁ ἅγιος ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ἀλλά καί κάτι ἀκόμη. Ὁ ἅγιος Δημήτριος εἶναι καί Μυροβλύτης. Μετά τό θάνατό του θέλοντας ὁ Θεός νά τόν δοξάσει ἐπέτρεψε νά τρέχει ἄφθονο μύρο ἀπό τό σῶμα του Ἁγίου, μέ τό ὁποῖο πάρα πολλοί θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Καί αὐτό τό γεγονός πού μποροῦμε καί σήμερα να διαπιστώσουμε, μαρτυρεῖ τήν καθαρότητα, τήν ἁγνότητα τοῦ ἁγίου Δημητρίου πού δέν εἶναι μόνο ψυχική ἀλλά καί σωματική. Ἀκόμη ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό μύρο συνδέει ἄμεσα τόν ἅγιο Δημήτριο μέ τό Χριστό καί τόν ἀναδεικνύει μιμητή ὄχι μόνο τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί τῆς εὐεργετικῆς του ἀγάπης. Ὁ ἅγιος Δημήτριος δέν μοιάζει στό Χριστό μόνο ἐπειδή καί ἐκεῖνος, ὁ ἅγιος Δημήτριος, λογχεύθηκε στήν πλευρά. Μοιάζει μέ τό Χριστό γιατί καί ἐκεῖνος, ὁ ἅγιος Δημήτριος, ὅπως καί ὁ Χριστός ἄφησε τήν ἰαματική του χάρη, τήν φιλάνθρωπη ἀγάπη του νά διαχυθεῖ σέ ὅλο τόν κόσμο. Ὅπως ὁ Χριστός μέ τό αἷμα καί τό νερό πού ἔτρεξαν ἀπό τήν πλευρά Του χαρίζει ἄφεση ἁμαρτιῶν καί αἰώνια ζωή, ἔτσι καί ὁ ἅγιος Δημήτριος μέ τό μύρο του χαρίζει ψυχῆς καί σώματος τήν ὑγεία καί καθοδηγεῖ ἐκείνους πού ἀναζητοῦν τήν εὐωδία στήν πηγή τοῦ μύρου, στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀγαπητοί ἀδελφοί! «Ὁ ἅγιος Δημήτριος, ἕνας ἅγιος πού ἔχει τή χάρη τοῦ μαρτυρίου καί τή δόξα τῆς ἁγνότητας, δέν μπορεῖ παρά ἰδιαίτερα νά μᾶς συγκινεῖ. Εἶναι «ὁ συμπαθέστατος τοῦ Κυρίου Μάρτυρας.» Μέ τή νιότη του ἀγγίζει τά νιάτα. Μέ τή ζωή του χαράζει δρόμους ζωῆς. Μέ τήν πίστη του ἐμπνέει τούς πιστούς. Μέ τό μαρτύριό του ἀνοίγει σέ ὅλους ἕναν καινούργιο ὁρίζοντα, ὅπου τό φῶς τῆς αἰωνιότητας ἀποκαλύπτει τήν πραγματική διάσταση τῆς καθημερινότητας.» Στίς ἡμέρες μας, πού ἔχει πιά φανερωθεῖ καί ἡ πνευματική κρίση τῆς χώρας μας, εἶναι κρίσιμο ἐμεῖς ἀπόψε ἐδῶ νά ἀκούσουμε τό κήρυγμά του. Νά μυρίσουμε τό μύρο του. Νά μιμηθοῦμε τή μαρτυρία του. Να ζηλέψουμε τήν στέρεη καί ἀκλόνητη πίστη του. Νά ἀκούσουμε καί νά καταλάβουμε τήν προφητική φωνή τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Εἶναι κρίσιμο ἀγαπητοί ἀδελφοί καί σᾶς παρακαλῶ πολύ ὅλους νά τό προσπαθήσουμε. Νά προσπαθήσουμε ἀπόψε, ἐδῶ, τῶρα καί αὔριο στή Θεία Λειτουργία νά γίνουμε Νέστορες καί μέσα στό ὑπόγειο καί σκοτεινό κελί τῶν πειρασμῶν καί τῶν δοκιμασιῶν μας νά ἀκούσουμε τήν προφητική φωνή τοῦ διδασκάλου μας ἁγίου Δημητρίου πού μᾶς διαβεβαιώνει: «καί τόν Λυαῖον νικήσεις καί ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις» Agios Dimitrios 2014_2Μία προφητική φωνή πού δέν μᾶς φανερώνει τά μελλούμενα, αὐτά πού πρόκειται νά συμβοῦν, ἀλλά πού μᾶς διευκρινίζει, μᾶς ἀποσαφηνίζει ποιό εἶναι τό χρέος μας καί μᾶς παρακινεῖ νά τό πράξουμε. Μία προφητική φωνή πού ἀφυπνίζει τήν ἐκκλησιαστική μας συνείδηση, πού μᾶς καλεῖ νά ἀφήσουμε ἐπιτέλους τή νωθρότητα καί τή χλιαρότητα τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς. Ἕνας ὡραῖος ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας γραμμένος γιά τόν ἅγιο Δημήτριο, τόν ἀποκαλεῖ φιλόστοργο πατέρα πού δίνει στά παιδιά του ψυχική τροφή γιά νά ὡριμάσουν πνευματικά τό μύρο, πού σάν γάλα τρέχει ἀπό τήν πλευρά του Ἁγίου σάν ἀπό μητρικό στῆθος. Ἄς προστρέξουμε λοιπόν καί ἐμεῖς ἀδελφοί χωρίς καθυστέρηση στόν ἅγιο Δημήτριο γιά νά τραφοῦμε καί νά ἰσχυροποιηθεῖ ἡ πίστη μας, νά μεγαλώσει ἡ δύναμη καί ὁ πόθος τοῦ μαρτυρίου μέσα μας ὥστε καί νά μυρίσουμε άλλά καί νά μυρίζουμε οἱ ἴδιοι τό εὐωδιαστό μύρο τῆς οὐράνιας Βασιλείας τοῦ Κυρίου μας ἤδη ἀπό τῶρα, Ἀμήν!

Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Χαλκιαδάκης

Βίντεο με αποσπάσματα από την ομιλία του πατρός Κωνσταντίνου Χαλκιαδάκη

Ο “Χερουβικός Ύμνος” όπως ακουγόταν στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ μέχρι το 1453

Ενορία Ευαγγελίστριας – Λήψη από ελικόπτερο

Κοπή Βασιλόπιτας με τον Κώστα Μακεδόνα 21/1/2018

Παρασκευή πρόσφορου

     

Επισκέπτες της Ιστοσελίδας

3176314

RSS Ορθόδοξος Συναξαριστής

  • Το εορτολόγιο της ημέρας
    ..:: Ορθόδοξος Συναξαριστής ::..Σήμερα 06/07/2020 εορτάζουν:Όσιος Σισώης ο μεγάλοςΆγιοι Λουκία η παρθενομάρτυς, Ρήξος βικάριος και πολλοί άλλοι που μαρτύρησαν στην ΚομπανίαΆγιοι Εικοσιτέσσερις ΜάρτυρεςΆγιος Αστείος επίσκοπος ΔυρραχίουΆγιοι Φιλήμων, Άρχιππος και ΟνήσιμοςΆγιος ΑπολλώνιοςΆγιος ΑλεξανδρίωνΆγιος ΕπίμαχοςΜετακομιδή του Ιερού λειψάνου του Οσίου ΕυδοκίμουΌσιος ΣίσινιοςΆγιος Κύριλλος ο οσιομάρτυρας από τη θεσσαλονίκηΆγιος Palladius απόστολος της ΣκωτίαςΆγιος ΒασίλειοςΕύρεσις των τιμίων λειψάνων της […]
Go To Top